• Dây curoa trong Tiếng Anh là gì?

  Từ điển Anh – Việt
  belt [belt]
  – Danh từ: dây lưng, thắt lưng, dây đai (đeo gươm…), dây cu-roa, vành đai
  to hit below the belt
  to tighten one’s belt
  – Ngoại động từ: đeo thắt lưng; buộc chặt bằng dây lưng, quật bằng dây lưng, đeo vào dây đai (gươm…)
  Chuyên ngành Anh – Việt
  belt [belt]
  – Kỹ thuật: băng tải; dây curoa; đai, đới
  – Sinh học: đai
  – Tin học: băng chuyền
  – Toán học: đới, đai
  – Vật lý: đai truyền
  – Xây dựng, Kiến trúc: dải, đới, vành đai, đai, băng, curoa

  Đồng nghĩa – Phản nghĩa
  belt
  belt (n)
  girdle, tie, sash, cummerbund, strap, drawstring, binding, restraint
  band, ring, strip, ribbon, line, stretch, stripe
  belt (v)
  hit, thump, punch, beat, strike, smash, smack, thrash
  dash, rush, speed, hurry, race
  antonym: dawdle
  fasten, buckle, secure, attach, belt up
  antonym: undo
  Từ thông dụng khác
  precise [pri’sais]
  runner [‘rʌnə]
  distance [‘distəns]
  sharp [∫ɑ:p]
  dress [dres]
  punch [pʌnt∫]

  Cùng chuyên mục

  Cách tra mã, đọc mã dây curoa chính xác

  Dây Curoa là một trong những bộ truyền động sớm nhất và hiện nay chúng vẫn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Có các loại dây curoa như: dây curoa đai dẹt, dây curoa đai thang, dây curoa răng…. …

  .
  .
  .
  .